Przekaż nam 1,5% swojego podatku!

KRS: 0000030018

 

 

 

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE SĄ

PROWADZONE PRZEZ INOWROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE

BEZPIECZNA PRZYSTAŃ

OD 01.05.2012 ROKU

 

 

ZAJĘCIA SĄ PROWADZONE W SIEDZIBIE STOWARZYSZENIA MIESZCZĄCEJ SIĘ W INOWROCŁAWIU PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 12.

WARUNKIEM UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH JEST PRZYNALEŻNOŚĆ DO STOWARZYSZENIA I UISZCZENIE SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ.

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE PROWADZONE SĄ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY :

-Z DYSFUNKCJAMI NARZĄDU RUCHU

-Z PARCJALNYMI DEFICYTAMI ( INTELEKT W NORMIE)

-Z OPÓŹNIENIAMI ROZWOJU

-Z ZABURZENIAMI EMOCJONALNYMI.

NIE PRZYJMUJEMY DZIECI Z ADHD, NASILONĄ AGRESJĄ, AUTYZMEM.

ZASADNICZYM CELEM PROWADZONYCH ZAJĘĆ JEST WIELOSPECJALISTYCZNA, KOMPLEKSOWA , SKOORDYNOWANA I CIĄGŁA POMOC DZIECKU NIEPEŁNOSPRAWNEMU I JEGO RODZINIE.

 

ZASADY REKRUTACJI NA ZAJĘCIA

1.REKRUTACJI NA ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE DOKONUJĄ SPECJALIŚCI USTALENI PRZEZ ZARZĄD STOWARZYSZENIA.

2.SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI:

· PODANIE RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH O PRZYJĘCIE DZIECKA NA ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE

· INFORMACJE O STANIE ZDROWIA ( SKIEROWANIE OD LEKARZA LECZĄCEGO Z ROZPOZNANIEM I PRZYJMOWANYMI LEKAMI)

· ZDOLNOŚĆ DO UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH OD LEKARZA RODZINNEGO-PEDIATRY

· KSIĄŻECZKA ZDROWIA DZIECKA ORAZ INNA DOKUMENTACJA LEKARSKA (WYNIKI BADAŃ, WYPISY ZE SZPITALA)

3. WARUNKIEM PRZYJĘCIA NA ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE JEST ZŁOŻENIE KOMPLETU DOKUMENTÓW ORAZ POZYTYWNE ZATWIERDZENIE PRZEZ OSOBY REKRUTUJĄCE

 

REGULAMIN ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH

1. Inowrocławskie Stowarzyszenie Bezpieczna Przystań zajęć zapewnia wieloprofilowe usprawnianie.

2. Zajęcia   terapeutyczne prowadzone są przez zespół specjalistów: psychologa- psychoterapeutę, pedagoga, logopedę, rehabilitanta, dogoterapeutę, muzykoterapeutę.

3. Warunkiem uczestniczenia w zajęciach terapeutycznych jest członkostwo w stowarzyszeniu i regularne opłacanie składek. Rodzice, opiekunowie prawni zobowiązani są do 25-tego każdego miesiąca uiścić ustaloną składkę u osoby wyznaczonej przez stowarzyszenie.

4. Konsekwencją nie opłacenia składek przez 2 miesiące będzie skreślenie z listy członków stowarzyszenia i brak możliwości uczestniczenia w zajęciach terapeutycznych.

5. Zajęcia   odbywają się według ustalonego harmonogramu dla każdego uczestnika zajęć, w małych grupach (6-8 osób) o zbliżonym wieku i poziomie rozwoju.

6. Rodzice  lub opiekunowie prawni zobowiązani są do aktywnej współpracy z zespołem terapeutycznym.

7. Rodzice, opiekunowie prawni zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania dzieci i odbieranie ich o wyznaczonej godzinie. Odbierać dzieci mogą również inne osoby dorosłe upoważnione pisemnie. W przypadku osób niepełnoletnich rodzice powinni złożyć dodatkowe pisemne oświadczenie iż przejmują na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci.

8. Osobom nietrzeźwym dzieci nie wydajemy. Wszelkie ślady świadczące o przemocy stosowanej wobec dzieci będą natychmiast zgłaszane odpowiednim organom.

9. Na zajęcia dzieci powinny być przyprowadzane zdrowe oraz zadbane pod względem higienicznym. Dzieci chore i z katarami, temperaturą, kaszlem nie będą przyjmowane.

10. Rodzice  są zobowiązani o poinformowanie o przyjmowanych lekach przez dzieci poprzez oświadczenie- druk.

11. Rodzice są zobowiązani do udostępnienia numeru telefonu, który powinien być dostępny w czasie pobytu dziecka na zajęciach.

12. Rehabilitacja ruchowa będzie prowadzona wyłącznie na zlecenie lekarza specjalisty.

13. Zarząd Stowarzyszenia zawiesza zajęcia terapeutyczne w następujących okresach

 - Boże Narodzenie od 24 grudnia do 1 stycznia;

 -Wielkanoc - 1 tydzień;

- wakacje - 1 miesiąc (lipiec lub sierpień).

14. Istnieje możliwość urlopowania dziecka z zajęć po uprzednim poinformowaniu o tym Zarządu Stowarzyszenia ( co najmniej 2 tygodnie wcześniej).

15. Rodzice, opiekunowie prawni zobowiązani są do przestrzegania regulaminu. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo wykluczyć uczestnika z zajęć, jeśli nie przestrzegany jest regulamin.

16. Osoby działające na szkodę Stowarzyszenia, zgodnie z paragrafem 19, p.3 Statutu uchwałą zarządu zostaną wykluczone z grona jej członków.

17. Wnioski o przyjęcie dziecka na zajęcia wydaje upoważniona osoba przez Zarząd Stowarzyszenia, a decyzje o przyjęciu są rozpatrywane przez zespół kwalifikacyjny.

18. Bezpośredni nadzór nad zajęciami terapeutycznymi sprawują prezes i vice prezesi Stowarzyszenia.