Przekaż nam 1,5% swojego podatku!

KRS: 0000030018

 

 

 

 

   

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej  RODO informuję, iż: 

 1. Administratorem danych osobowych Państwa jest Inowrocławskie Stowarzyszenie  Bezpieczna Przystań, ul. Armii Krajowej 12a, 88-100 Inowrocław, tel. 698-371-275;
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest możliwy kontakt pod adresem e-mail ispd@wp.pl wpisując w tytule „RODO”, a także pod adresem  wskazanym w pkt. 1.  
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe: a. w celach związanych z realizacji umowy (współpracy, darowizny, zakupu) na podstawie  art. 6, ust. 1, lit. b RODO, w tym również do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed  zawarciem umowy; 
  a) w celach związanych z prowadzeniem rachunkowości (prowadzenia dokumentacji podatkowej  i księgowej) na podstawie art. 6, ust. 1, lit. c RODO;

  b) w celu kontaktowania się z darczyńcami np. w celu zapytania, czy darczyńca wspomoże  podopiecznego - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  c) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; e. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, gdy przetwarzanie będzie wymagać Pani/Pana zgody 4.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być  przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie  przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie  instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie  organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne  stanowią inaczej. 
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie: 
  a) podmiotom którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa,

  b) dostawcom usług na rzecz Administratora, za pośrednictwem których Administrator dba o serwis i sprawność sprzętu, bezpieczeństwo sieci informatycznej i baz danych służących do przetwarzania danych. 
 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, a także prawo ich  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu  wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, zgodnie z RODO, a także prawo  do cofnięcia zgody; 
 7. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych  narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę  do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, fax. 22 531 03 01, www.uodo.gov.pl),  
 8. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane przez Administratora danych  w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu. 
 9. Podanie przez Panią/Pana danych niezbędnych do przekazania darowizny jest  wymogiem ustawowym, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.